پنج‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1390

از مدتی بدینسو پیامهای تهدید آمیز که در آن اصطلاحات مبنی کشتن برایم از طروق مختلف میرسد، اما از ده روز به این سو تشدید یافته، در این مدت پیامهای زیاد را در این مورد از طریق وبلاگ دریافت نمودم.  

نمیدانم چی کسانی اند و چی میخواهند بطور نمونه بخش از دو پیام دریافت شده را اینجا میگذارم. 

1-      پیام درد مند بامیانی یکشنبه 15 خرداد 1390 ساعت 22:58: متوجه خو بشی که یک تعداد سر تو ره با این حقیقیت گوفتو تی قبرغه تو نکنه خووووووووووووووووووووووووووووو.

2-       پیام شخص ناشناس چهارشنبه 18 خرداد 1390 ساعت 22:57 : توصیه میکنم زیاد در ملا عام آفتابی نشوی چون جانت به خطر است و والی هم برایت هیچ کاری کرده نمیتواند.

 شریک ساختن این موضوع با شما بیانگر درسم نیست.

شاید اولین بار باشد که در ولایت بامیان تعدادی دست به چنین اعمال می زنند.