پنج‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1390

بنا به خدمات وعدالت خواهی شهید ضحاک مناسب است که یکی از محلات عامه دولتی بنام شهید محمد جواد ضحاک نامگذاری گردد. 

بنظر من  یکی از موارد آتی میتواند در خور شان وی باشد. 

۱- با تفاهم با وزارت معارف یکی از مکاتب که قرار است امسال در بامیان اعمار گردد. 

۲- چوک سربازار بامیان. 

۳- جاده بازار بامیان که وی زمانی برای عدالت خواهی دست به کاگل آن زده بود. 

۴- شهرک جدید رهایشی که قرار است در یکه ولنگ احداث گردد. 

 

با عرض حرمت