سه‌شنبه 22 شهریور‌ماه سال 1390

حمله گروهی افراد مسلح در ناحیه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل، این حملات بعد از چند انفجار در چهاراهی عبدالحق اغاز یافته است، تاهنوز صدای فیر در محل شنیده میشود وگفته میشود که تعدادی دیگر از این مهاجمان سفارت امریکا را نیز هدف قرارداده است.

تاهنوز ار تلفات این حادثه آمار دقیق در دست نیست.

اما گزارشات گوناگون از طریق صفحات انترنیتی منشر شده است.

بی بی سی انگلیسی


این حملات دقیق در استانه حملات 11 سبتمر حادث میشود.