یکشنبه 3 مهر‌ماه سال 1390

این مطلب را پیش نماز مسجد جامع تولواره مرکز بامیان قبل از ادای نماز جنازه غیابی استاد برانی رئیس شورا صلح افغانستان ابراز داشته افزود: من که مولوی هستم ودرس شرعی را نیز خوانده تاهنوز نه خود آگاهم ونه از کسی شنیده ام که در شرایط که ما قرار داریم نماز جنازه غیابی جواز شرعی داشته باشد.  

وی که به گفته خودش قبل از برپای نماز جنازه با حاضرین در مسجد صحبت میکرد گفت : من تکلیف شرعی خود را رفع میکنم ثواب این نماز که آنرا به عنوان دعا اقامه میکنم از ما گناه آن بدوش مفتی ها این امر. 

وی که از این دستور دولت سخت انتقاد میکرد علاوه نمود: که در مجلس تصمیم گیری این حکم حتما نمایندگان پارلمان و اعضای شورا علما نیز حضور داشته نمیدانم چرا سکوت نموده است ویا شاید من خبر نداشته باشم. 

وی از مفتی های انی حکم خواست تا در این مورد برای سایر علما دینی نیز بطور مستند هدایت لازم را صادر نماید. 

پیش نماز مسجد تولواره افزود: در فتوا و کتوب مذهب ما ( اهل سنت) صرف یک مورد نقل شده که حضرت محمد (ص) نماز جنازه غیابی یکی از پادشاهان اعراب در آن دور را بدلیل اینکه در محل فوت وی مسلمان ومومن موجود نبود غیابی برگذار کرده دیگر ما چنین سند را نداریم. 

این در حالیست که نماز متذکره روز جمعه بعد از ادای نماز جمعه با حضور کثیر از مردم در همین مسجد و با امامت همین مولوی برگزار گردید.