سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390

کپروک یکی از 16 قریه اطراف بند امیر بوده این قریه در زمستان ها اکثر اوقات هیچ راهی برای رسیدن به محلات دیگر ندارد. 

 روز گذشته 30 جوزا 1390 سنگ تهداب یک باب کلینیک صحی با حضور داشت آقای تاکاشی سفیر کبیر جاپان در افغانستان، داکتر حبیبه سرابی والی بامیان، رئیس یونسکو در افغانستان ومسئول دفتر جایکا در افغانستان ، اعضای شورا ولایتی بامیان وتعدادی زیادی از مردم این منطقه به زمین گذاشته شد. 

سفیر جاپان در سخنان خود از ادامه همکاری کشوری به بازسازی افغانستان خبر داده افزود:هدف اساسی ما کمک با مردم افغانستان به عنوان دوست دیرینه ماست. 

وی افزود: برای اعمار این مرکز صحی ما در حدود 100 هزار دالر امریکایی در نظر داریم . 

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان ضمن قدردانی از کمک های کشور دوست جاپان افزود : تاهنوز در ولایت بامیان 12 مکتب ، جندین باب مرکز صحی و تعدادی پل وپلچک اعمار و یا تحت کار است. 

وی افزود : از بودجه کشور جاپان برنامه های خوبی برای سواد آموزی شهروندان در این ولایت نیز بمصرف رسیده است. 

حیدر علی احمدی عضو شورا ولایتی بامیان با اینکه از کمک های جاپان قدردانی نمود از سفیر جاپان خواست تا همانند دولت مرکزی مردم بامیان را از یاد نبرند و کمک های خویش را ادامه دهند. 

مهر علی حسنی سرپرست ریاست صحت عامه بامیان در خصوص این پروژه به خبرنگاران معلومات داده گفت: این مرکز صحی در یک منزل که دارای  ۸ اتاق بوده امثال بطور پخته واساسی اعمار میگردد. 

 وی افزود: با تکمیل و به بهره برداری این مرکز صحی در حدود 12 هزار از شهروندان میتوانند استفاده نمایند. 

در همین حال سید اسماعیل بصیر یکی از باشندگان محل ضمن قدردانی از دولت وکشور جاپان میگوید: قبل از این مردم برای تداوی اندک ترین مرض باید به مرکز ولسوالی ویا مرکز ولایت میرفتند ولی بعد از این نخواهند رفت . 

 این در حالیست که به گفته مسئولین صحی در ولایت بامیان هنوز هم برای عرضه خدمات صحی سالم نیازمند مراکز صحی بیشتر می باشند. 

 قابل یاد آوری می باشد که قرار است کشور جاپان سرک دره فولادی ولایت بامیان و موزیم این ولایت را نیز اعمار نماید.